ประมวลคำ ว.โค้ด

posted on 04 Feb 2012 13:28 by mistersor in MisterSorDiary

ประมวลคำ ว.โค้ด

โค้ดความหมาย
ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ
ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง
ว.1 อยู่ที่ไหน
ว.2 ได้ยินหรือไม่
ว.3 ทวนข้อความ
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน

ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก

ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง
ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.22 ถึง..สถานที่
ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 การประชุม
ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 จราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 ขบวนเสด็จ
ว.43 ตั้งจุดตรวจ

คำที่มักใช้บ่อย ๆ
คำที่ใช้ ความหมาย คำที่ใช้ ความหมาย

เปลี่ยน เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง ศูนย์ขานเวลา เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้

ว. 61 ขอบคุณ                   ว.60 เพื่อน, ญาติ
ว.100 ขอโทษ                    ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร
601 สายอากาศ                602 เครื่องส่งวิทยุ

เหตุฉุกเฉิน
โค้ด เสียง ความหมาย
เหตุ 100 เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง ลักทรัพย์
เหตุ 121 เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง ชิงทรัพย์
เหตุ 141 เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 เหตุ สอง สอง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 เหตุ สอง สาม หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 เหตุ สอง สี่ หนึ่ง ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์ การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501 เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 เหตุ หน้า หนึ่ง สอง วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว…ไม่ระเบิด
เหตุ 600 เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์ นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 เหตุ หก ศูนย์ สอง นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 เหตุ หก ศูนย์ สาม นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุ 604 เหตุ หก ศูนย์ สี่ นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 เหตุ หก ศูนย์ ห้า นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด
601 หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
602 หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) เสาอากาศ
602.1 หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) เสาอากาศในตัว
602.2 หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) เสาอากาศภายนอก
603 หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) กำลัง ว.4 โดยรถยนต์
604 หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) ดูโทรทัศน์
605 หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) รับประทานอาหาร
606 หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) ข้อความไม่ถูกต้อง
607 หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) กิจธุระส่วนตัว
608 หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม
609 หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า ‘เหตุ’ นำ) คลื่นรบกวน

Comment

Comment:

Tweet