เสวนาวันอาเซียน

 

          วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายบิญเสริม  ฤทธาภิรมณ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันอาเซียน : กิจกรรมการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ.2015 เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ตั้งใจจะผลักดันความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนให้มีความเข็ม แข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในอาเซียน ณ อาคารวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
          ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมแห่งประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้(The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN)โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาเซียนเดิมไปสู่การเป็น "ประชาคมอาเซียน"(ASEAN Community) ให้เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ.2558 ภายใต้หลักการของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาซียน โดยจะมีการแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ  มาสู่สภาพการเป็น "นิติบุคคล" ดังนั้น เพื่อสร้างแหละพัฒนาองค์กรดังกล่าว จึงมีการร่างเป็น "กฏบัตรอาเซียน" ซึ่งทำหน้าที่เป็น "ธรรมนูญ" ในการบริหารปกครอง

          วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการสร้างองค์ความรู้(KM)แล้วยังทำหน้าที่ผลิตบุคลกากรที่มีคุณภาพเข้า สู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิเช่น นโยบายด้านการศึกษา  การวิจัย ความร่วมมือด้านบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นการเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนในการพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อความสอดคล้องกับแนวคิดคังกล่าว วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจจให้กับนักศึกาา อาจารย์ผู้สอน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และขยายไปยังประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของ 10 ประเทศในกลุ่มอมเซียน "ประชาคมอาเซียน"(ASEAN) ภายในปี พ.ศ.2558 อีกทั้งยังส่งเสริมการถ่ายเทแรงกงานในอาเซียนอย่างสมดุลและลดความขัดแย้งทาง วัฒนธรรมที่อาจขึ้นในอนาคต
          กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในการจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประชาชนทั่วไป

Comment

Comment:

Tweet