เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยสำนักงานจังหวัดสตูล ได้เรียนเชิญบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมหารือเพื่อ แก้ปัญหาระบบเครื่องแม่ข่าย(Server)ของจังหวัดสตูล เนื่องจากจังหวัดสตูลได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินการ พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น เว็บไซต์จังหวัดสตูล เว็บไซต์การท่องเที่ยว เว็บโฮสติ้ง(Web Hosting) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ KM blog ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 แล้วนั้น
ปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)เกิดขัดข้องและ อาร์ดแวร์บางตัวเกิดความเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งานนาน ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ จึงได้เรียนเชิญบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสตูลเข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการกู้วิกฤตโดยเฉพาะข้อมูลและหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำ ระบบใหม่ขึ้นมารองรับ ณ ห้องประชุมเฉพากิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดสตูล
      ผู้เข้าร่วมประชุมตามหนังสือเรียนเชิญ ประกอบด้วย
      1. อาจารย์ธวัชชัย คงเคว็จ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
      2. อาจารย์สรวินท์  ติ้งหวัง ครู ค.ศ.1 วิทยาลัยชุมชนสตูล
      3. อาจารย์เชษฐา  เถาวัลย์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ต โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
      4. ด.ต.เจษฎา  ปะดุกา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ควนกาหลง จังหวัดสตูล
      5. นายมนตรี มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
      6. นายธเนศ สุวัธถิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaitelecentre.org/bannaprik/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011-11-03-08-16-51&catid=23:2010-08-20-08-22-46&Itemid=22

Comment

Comment:

Tweet